Erişim Politikası

 

 

KÜÇÜK KAPLICA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023

1. KÜÇÜK KAPLICA TESİSLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MANİFESTOSU

Küçük Kaplıca Tesisleri olarak turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirdiğinin ve sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinmekte, çevre bilincinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için çaba göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanarak başarımızı her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz.

2. KÜÇÜK KAPLICA TESİSLERİ TARİHÇESİ 

İşletmemiz, Bolu kaplıcalarının MS 1.Yüzyıldan beri kullanıldığı bilinmektedir. Tarihi belgelere göre,Roma İmparatorluğu Valisi Pilinis tarafından bu yüzyılda yaptırılarak sağlıkla ilgili tanrılar adına MS 5. ve 6. Yüzyılda Anadolu'da meydana gelen büyük depremlerle bu kaplıcalarda yıkılmış ve kaplıcaları,inanışları gereği putperestliğin simgesi kabul eden Bizans döneminde onarılmadığı için işlerliğini yitirmiştir. Selçuklular döneminde , kaplıcalar yeniden ele alınmıştır. 2.Murat döneminde Bolu Sancak Beyi Kızıl Ahmet Paşa 1450-1460 yıllarında ılıcanın doğu kısmındaki havuzları da ekleterek kaplıcanın ana şeklini almasını sağlamıştır

2.1 ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ,

Otelimizde yükümlü olduğumuz Ulusal Çevre Mevzuatlarının gerekliliklerini yerine getirmekte ve güncelliğini sağlamaktayız. Çevre İzni, Canlı Müzik İzni, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) belgesi gibi gerekli resmi izinlerin alınması bunun yanı sıra atık yönetimi, kimyasal kullanımı, atık su, kullanım suyu ve gerekli ölçüm analiz ve takip çalışmalarının yapılması ve sürdürülmesi, eğitim planlarının oluşturulması ve uygulamaların sürekli hale gelebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

3. KÜÇÜK KAPLICA TESİSLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPOLİTİKASI

Küçük Kaplıca Tesisleri olarak politikalarımızın, uygulamalarımızın ve prosedürlerimizin şeffaf, hesap verebilir ve etkili olmasını sağlayarak en yüksek sürdürülebilir yönetim standartlarına bağlı kalmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilerlerken aşağıda belirtilmiş olan maddeler temel prensiplerimizi oluşturmaktadır.

- Yasal Uyum

Otelimiz, tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

- Çalışanlarımızın Güvenliği ve İnsan kaynagı

Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır. 

- Misafir Memnuniyeti – Misafir Güvenliği

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

- Çevreye Saygı

Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.

- Enerji Tasarrufu

Otelimiz, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.

- Gıda Güvenliği – Hijyen

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm oteller genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak ortak prensibimizdir.

- Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilir Satın Alma Uygulamaları

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple mal ve hizmet tedarikçilerimizi yerel seçmeyi ilke ediniyoruz. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır

- Çocuk Hakları

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır

- Çevreye Saygılıyız

Otelimiz, misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

- Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği tüm Otelimiz çalışanlarının sorumluluğudur. 

- Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır. 

- Otelimiz Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir. 

- Otelimiz birlikte çalışan tedarikçiler ve alt yüklenicilerin seçiminde “Otelimiz Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” kurallarına uygunluk kriteri gözönünde bulundurulur ve sürekli denetlenir. 

- Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir. Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.

- Otelimiz İSG Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir. 

Otelimiz iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır.

5. KALİTE POLİTİKAMIZ

Misafirlerimizin, şikâyetlerini istedikleri an bize ulaştırabilmelerini sağlamak, 

- Misafirlerimiz, personellerimiz ve üçüncü taraflardan gelebilecek tüm öneri, istek ve şikayetleri değerlendirerek, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, süreçlerimizi finansal, operasyonel ve kurumsal şartlarımız kapsamında iyileştirmek, 

- Otelimiz bütün ürünleri, insan sağlığı açısından emniyetli olmalıdır. 

- Otelimizize gelen hammaddelerin kontrolü, uzman personel tarafından istisnasız yapılmaktadır 

- Tedarikçiler bilinçlendirilerek istediğimiz niteliklerdeki ürünleri üretmeleri sağlanmaktadır. 

- Otelimizde üretilen ürünlerin her aşamasında sağlık ve hijyen kurallarına, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmaktadır  

- Otelimizde her birim diğer birimin denetçisidir. 

- Otelimiz içinde otokontrol sağlanmaktadır

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek hedeflerimizdir.

BELGELERİMİZ

Sıfır Atık Belgesi

6. SATIN ALMA POLİTİKASI 

Otelimiz Sürdürülebilir Satın alma Adına;

Gereksiz satın alma işlemleri en aza indiririz

Satın alınması gerekmeyen ürün, en düşük çevresel ayak izine sahiptir. Satın alma aşamasında ihtiyacı karşılayabilecek, önceden var olan hiçbir ürün veya kaynak olmadığından emin oluruz.  Yaşam döngüsü maliyetleri göz önünde bulundururuz Satın alma fiyatı, dikkate alınması gereken tek maliyet unsuru değildir. Enerji, atık veya sarf malzemeleri maliyetleri bazen ürünün kendisinden daha pahalı olabilir, bu nedenle karar verirken tüm maliyet kalemleri göz önünde bulundururuz.  Güvenilir sertifikalı ürünler satın alırız Sertifikalı ürünler çevresel etkiyi azaltan, bütün paydaşlara işletmenin doğal çevreye karşı hassas, dost olduğu fikrini veren kalite temelli üretilirler ve bu nedenle satın alma öncelik sıralamamızda en üst sıradadırlar.

Dönüştürülebilir ürün satın alırız

Döngüsel ekonomi, ürünleri yeniden kullanan ve israfı en aza indiren bir ekonomi modelidir. Ürünlerin yaşam döngüsünün iyileştirilmesini ve meydana gelen atıkları en aza indirmeyi amaçlar. Bu nedenle geri dönüştürülmüş içerik, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik, geri dönüştürülebilir ambalaj ve geri alma veya yeniden kullanım programları olup olmadığını dikkate alırız.

Yeşil tedarikçiler tercih ederiz

Sürdürülebilirliği kendi uygulamalarına ve tedarik zincirlerine dahil eden satıcıları ve tedarikçileri desteklemeyi amaçlarız.  Tüketimi en aza indiririz Dönüştürülmüş kagıt kullanma,gereksiz yazıcı kullanmama, çift yönlü kâğıt kullanımı, ofislerde tekrar kullanılabilir malzemeleri seçme gibi tüketimi en aza indirecek davranışlar geliştirir ve bu konuyla ilgili personellerimize düzenli eğitimler veririz.

7. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak politikamızın amacıdır. 

- Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum, kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçer ve geliştiririz. 

- İnsana yatırım yapan ve değer veren bir şirket olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilensistemler kurar ve yönetiriz. 

- Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenleriz.

8. ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımızla birlikte sürdürülebilir turizme katkı sağlama adına; çevreyi korumak, çevre koruma bilincini oluşturmak ve geliştirmek, çevreye duyarlı yapılaşma ilkesi ile hizmet vermek otellerimizin ana hedefidir.

Bu doğrultuda;

Teknolojik gelişmelerden yararlanarak enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlamak, 

- Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip ederek, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak, 

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini sağlamak, 

- Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetler uygulamak, 

- Çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinliklerde aktif rol almak, 

- Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik vermek, 

- Çevre kirliliğinin önlenmesi için; çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak,

- Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için; kimyasal kullanımı ile ilgili personelimize düzenli eğitimler vermek, 

- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için atıkları kaynağında ayrıştırmak, 

- Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında bertarafını sağlamak, 

- Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmek, 

- Personellerimize ve misafirlerimize yönelik çevre bilincini artırmak adına düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunmak,  

- Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar sağlamak, 

- Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile iş birliği yaparak; çevreye olan duyarlılıklarının artırılmasına katkıda bulunmak, 

- Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak hedeflerimizdir

Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için; kimyasal kullanımı ile ilgili personelimize düzenli eğitimler vermek,  

- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için atıkları kaynağında ayrıştırmak, 

- Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında bertarafını sağlamak, 

- Çevre ile uyumlu en uygun teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarımızı minimuma indirmek, 

- Personellerimize ve misafirlerimize yönelik çevre bilincini artırmak adına düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunmak, 

- Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar sağlamak, 

- Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile iş birliği yaparak; çevreye olan duyarlılıklarının artırılmasına katkıda bulunmak, 

- Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak hedeflerimizdir.

8.2. KİMYASAL KULLANIMI

Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek adına önemli bir basamaktır. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilmektedir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

- Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dökülmesi/saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımıza eğitim planlamaktayız. Havuzlarımızda uygun hijyenik uygulama için minimum miktarda kimyasal kullanmaktayız.

- Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu kontrol etmekteyiz. Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kâğıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışarak ilaçlama kaynaklı kimyasal tüketimini azaltmaya çalışmaktayız. 

- Kimyasal depolarımızda kimyasal muhafazasında tüm raflarda sızdırmaz mermerlerden yararlanmaktayız. Bu şekilde kimyasalın herhangi bir şekilde dökülme / akma yoluyla su giderlerine ya da toprağa ulaşmasını engellemekteyiz. 

- Kullandığımız genel kimyasalların biyolojik çözünürlüğü yüksek olup yeni alımlarda bu kriteri özellikle değerlendirmekteyiz. 

- Genel mekan el dezenfeksiyonu sistemlerinde sensörlü dezenfektanlıklar tercih edilmiş ve tüketim optimum seviyede tutulmaya çalışılmıştır.

8.3 ELEKTRİK ve FUEL OİL TÜKETİMİ

Satın aldığımıztüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını ve tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz. Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmaktadır. 

- Otel geneli bina çevre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyondan kumanda edilerek kontrolleri sağlanmaktadır.  Uygulanabilir misafir ortak alanlarında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır. 

- Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. 

- Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklarla bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir. 

- Mümkün olan bazı noktalarda fotoselli kendiliğinden açılır –ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır.  

- Talep etmeyen misafirlerimizin odalarındaki Bilinen malzemeleri gün aşırı değiştirmeyerek yıkama / kurutma / transfer kaynaklı elektrik tüketimini düşürmekteyiz.

8.4 SU TÜKETİMİ

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafirleri bilgilendirmekte ve çalışanlarımızı bu konuda eğitmekteyiz. Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli veya zaman ayarlı musluk, duş ve pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz. 

- Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımını azaltmaktayız. 

- Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personele eğitim planlanmakta, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini bekliyoruz. 

- Doğayla uyumlu bahçemizi damlama ve fıskiye sistemleri ile sulamaktayız. 

- Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir.

9. EĞİTİM POLİTİKASI

Eksiksiz bir çevre koruma bilincine sahip olabilmek ve öğrenilen şeylerin uygulamaya dönebilmesi için sürekli eğitim sisteminde hareket etmek gereklidir. Tesis personelinin 6 ayda bir periyodik olarak çevresel eğitim almalarını ve bu eğitimleri rotasyonla her departmanda her personelin yıl içinde en az 1 kez almasınısağlayarak sistemi dinamik kılmayı hedeflemekteyiz. Departman amirleri Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Yürütme Ekibine eğitim öncesinde eğitime katılacakların listesini sunacaktır. Her eğitimde yoklama alınarak ve eğitime katılan personelin mutlaka yanlarında bağlı bulundukları departmanın müdür ve/veya yöneticilerinin de bulunmasını sağlayarak, eğitimin ciddiyetinin algılanmasınısağlamayı hedeflemekteyiz.

- Oryantasyon eğitimleri 

- İşbaşı eğitimleri  

- İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri  

- İlkyardım eğitimleri 

- Yangın eğitimleri 

- Çevre koruma eğitimleri 

- Enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri 

- Yönetim sistemi eğitimleri 

- Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri 

- Sürdürülebilirlik eğitimleri

 

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA PERSONEL ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLARI - ÇALIŞAN HAKLARI VE ÇALIŞAN MOTİVASYONU

- Değişik vardiyalarda çalışan personelimizin ulaşımınıservis araçlarımız ile ücretsiz olarak sağlamaktayız.

- Çalışma saatlerine göre programı düzenlenen servis araçlarımız tesis ve Lojman hattında taşıma yapmaktadır. 

- Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir. 

- Turizm öğrencilerinin çalışma hayatında tecrübe kazanmaları adına staj imkânı sağlamaktayız.

- Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz.

- Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamayı amaç edinmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTME EKİBİ

 

TOP