KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

WEB SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI, KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Bolu Özel İdaresi Turizm Mad. İnş. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş.  (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanan işbu Politika ile sizlere KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sizden onayınızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. İstatistiki amaçlarla kullanılan bazı veriler ise anonimleştirilmektedir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Şirketimiz işbu Politikayı, Kanuna uygun olmak şartıyla değiştirme hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle,
Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
Şirketimizi, internet sitemizi,
Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi bir hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmeniz, Şirketimiz ve ilişkili kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili kuruluşların web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik ve yenilik konularında bilgilendirmek, Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz; Rezervasyon ve konaklamanızı yönetmek (hizmet kullanımlarınızı izlemek, odalara erişimi yönetmek, oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışta bulunan müşterilere yönelik liste yönetimi, otel hizmetlerimizi geliştirmek (tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, ihtiyaçlara göre ürün ve hizmetleri uyarlamak, promosyon mesajlarını özelleştirmek, özel teklif ve yeni hizmetler hakkında bilgilendirmek), konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşteri ilişkilerini yönetmek, anket yapmak ve müşteri yorumlarını analiz etmek, şikayetleri yönetmek, müşteri sadakat programı hakkında bilgilendirmek, web sitesi kullanımınızda gezinmeyi geliştirmek, güvenlik ve sahtekarlık önleme sistemlerini uygulamak, muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek amaçlarıyla da KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından işlenebilecektir.

Web sitemizde bir işlem yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için zorunlu olarak gerekli üçüncü kişilere (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgiler Şirket tarafından işlenmez, saklanmaz. Ancak söz konusu işlem ile ilgili olarak kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerini içermeksizin mevcut özet işlem bilgisi Şirket tarafından işlenebilir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin YYY maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ

KVK Kanunu’na göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak kişilerin onayı ile ve sadece toplandıkları amaç için işleyebilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel veriler, B Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi amacıyla Şirket tarafından hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, çözüm ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirket, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak (yurt içi) ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirket, KVKK kapsamında, ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. İlgili kişi, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 6698 Sayılı Kanun Md 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle info@bolukaplica.com adresine e-posta göndererek veya ” Bolu Özel İdaresi Turizm Mad. İnş. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. Küçük Kaplıca Tesisleri Karacasu / BOLU’ adresine ıslak imzalı olarak  göndermek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde, Şirket verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlüdür.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

Kişisel verilerinizi yalnızca bu Politikada belirtilen amaçlar için veya geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklarız.
KVK Kanununa uygun olarak, bu Politikada belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu Madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek veya anonimleştirilecektir.

GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ

Müşteri, muhtemel müşteri, iş ve çözüm ortakları, şirket çalışanları verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da Kanuna uygunluk olmaksızın bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz ve iş amaçları dışında kullanamaz. Kişisel verilere şirket içinde yalnızca yetki verilmiş kişiler ulaşabilir.

ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK ONAYINIZ (RIZANIZ) OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR

KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak elde edilmiş kişisel verileriniz açık onayınız olmadan işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le ya da yazılı olarak başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (kimlik fotokopisi) ekleyerek iletebilirsiniz. Başvurularınız şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacaktır. Şirketimiz başvuru sahiplerinden başka bilgi ve belge talep edebilir. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM

Şirket’in kişisel veri koruma kurallarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.
Bolu Özel İdaresi Turizm Mad. İnş. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. Küçük Kaplıca Tesisleri Karacasu / BOLU’ 14020

info@bolukaplica.com